27 lip

Jak wyświetlić listę kontenerów Docker i połączyć się z nimi ?

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy wyświetlania listy Docker kontenerów oraz połączenia z nimi
  • Będę pracować z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.
  • Jeden Docker kontener jest uruchomiony.

Więcej informacji o kontenerach Docker oraz o instalacji i wykorzystaniu Docker na Ubuntu można uzyskać tutaj.

Lista kontenerów

Najpierw sprawdzimy które kontenery są uruchomione:

docker ps

Twój wynik powinien wyglądać podobnie do tego:

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
9c09acd48a25 fedora:20 /bin/bash 55 minutes ago Up 53 minutes furious_heisenberg

Aby wyświetlić wszystkie lokalne kontenery sluży polecenie –a:

docker ps –a

Aby zobaczyć najnowsze utworzone kontenery albo kontenery nie włączone można użyć polecenia –l:

docker ps –l

Połączenie z Docker kontenerem

Aby połączyć się z konkretnym kontenerem trzeba mieć ID kontenera. W tym przypadku, będziemy się łączyć z kontenerem który ma ID 9c09acd48a25 :

docker attach 9c09acd48a25

Gratulacje, teraz już umiesz wyświetlać listę Docker kontenerów oraz połączyć się z nimi.