22 lip

Jak zainstalować MySQL/MariaDB na CentOS 7

MariaDB jest wymianą dla MySQL, która ma szereg usprawnień i optymalizacji w kodzie, które wpływają na wydajność baz danych w ogóle. MariaDB jest łatwy w instalacji, oferuje szybkość i wydajność. Odpowiedzi na pytania o zgodności można uzyskać tutaj. MariaDB posiada więcej systemów przechowywania danych niż MySQL, w tym Cassandra, XtraDB, OQGRAPH.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji MariaDB na CentOS 7.
  • Pracuję z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Instalacja MySQL/MariaDB

Zainstalować MariaDB można używając tylko jednego polecenia:

yum -y install mariadb-server mariadb

Następnie uruchom program MySQL. Teraz wersja MariaDB:

systemctl start mariadb

Pamiętaj, że MySQL/MariaDB jest uruchamiany przy starcie systemu:

systemctl enable mariadb

Aby sprawdzić stan MySQL/MariaDB:

systemctl status mariadb

Aby zatrzymać MySQL/MariaDB:

systemctl stop mariadb

Sprawdzić instalację można używając polecenia:

mysql

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 5.5.40-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle, Monty Program Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Gratulacje, teraz już umiesz zainstalować MySQL/MariaDB na CentOS 7!