17 lip

Jak utworzyć bazę danych MySQL przez konsolę Linux ?

tworzenie bazy MySQL w Linux

Krótki artykuł z podstawowymi poleceniami do tworzenia nowej bazy danych MySQL poprzez terminal/konsolę na serwerze z systemem operacyjnym Linux.

MySQL z konsoli Linux: Podstawy interakcji z bazą danych

  1. Jak zmienić hasło w MySQL używając konsoli Linux
  2. Jak utworzyć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
  3. Jak usunąć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
  4. Jak utworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy tworzenia bazy danych MySQL w systemie Linux używając konsoli.
  • Pracuję z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Tworzenie bazy danych MySQL

Zacznijmy od połączenia z serwerem MySQL w konsoli Linux używając następującego polecenia:

mysql –u root –p

W tym przypadku wskazałem użytkownika root używając parametr –u. Parametr –p wykorzystałem w taki sposób aby wpisać hasło w kolejnej linii konsoli. Wprowadź swoje haslo, aby zalogować się do systemu.

Jeżeli chcesz zmienić hasło root (lub innego użytkownika), przejdź do tutorialu o zmianie hasła do MySQL w konsoli Linux.

Teraz musisz być zalogowany w MySQL:

mysql>

Utworzyć bazę danych o nazwie tutorial_database można używając polecenia:

CREATE DATABASE tutorial_database;

Jeżeli baza danych o podanej nazwie już istnieje, to nowa baza danych nie zostanie utworzona, a natomiast otrzymasz błąd:

ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'tutorial_database'; database exists

Aby ten błąd był niewidoczny użyj następującego polecenia:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tutorial_database;

Wyświetlanie wszystkich baz danych MySQL

Aby wyświetlić listę baz danych, należy użyć polecenia:

SHOW DATABASES;

Wynik powinien być podobny do tego:

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| test               |
| tutorial_database  |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Gratulacje, teraz już umiesz tworzyć bazy danych MySQL z konsoli Linux!